Kjøpsbetingelser

ALMINNELIGE VILKÅR FOR SALG OG MONTERING AV PRODUKTER FRA MACHINE PRODUCTS STORKJØKKEN AS 18.11.2015

§1. Anvendelsesområde
Dersom ikke annet er særskilt avtalt, kommer disse vilkår til anvendelse ved enhver avtale om leveranse og montering av produkter fra Machine Products Storkjøkken AS. 

§2. Priser og betalingsbetingelser
Machine Products Storkjøkken AS’ priser er de priser som følger av den til enhver tid gjeldende prisliste fra Machine Products Storkjøkken AS. I tillegg til disse prisene kommer frakt, fakturagebyr, miljøavgift og merverdiavgift. Dersom det oppstår endringer i valutakurser, tollsatser, avgifter, lønninger, priser, sosiale utgifter mv. etter at det er inngått avtale mellom Machine Products Storkjøkken AS og kjøper, har Machine Products Storkjøkken AS rett til å endre prisene i avtalen tilsvarende endringen i nevnte forhold. Dersom ikke kreditt eller henstand er avtalt, plikter kjøper å betale vederlaget samtidig med at tingen overleveres. Dersom det er avtalt at kjøper skal gis kreditt, skal kreditten gis på følgende betingelser:

For enkeltordrer under kr 50.000,- eksklusiv merverdiavgift, skal beløpet betales innen forfall.

For enkeltordrer som overstiger kr 50.000,- eksklusiv merverdiavgift, skal betaling skje på følgende måte: 40 % innen 10 dager etter at ordebekreftelse er sendt fra Machine Products Storkjøkken AS

40 % før levering finner sted, og

20 % senest innen 30 dager etter at levering har funnet sted.

Ved forsinket betaling påløper 1% forsinkelsesrente per påbegynt måned fra forfall og til betaling skjer. Partene kan avtale andre betalingsbetingelser enn det som fremgår av det ovennevnte. 


§3. Leveringsbetingelser
Alle leveranser fra Machine Products Storkjøkken AS er DDP. Delivered duty paid (Named Place of destination),(Frakt etc. etterfaktureres kunde). Dette innebærer at Machine Products Storkjøkken AS forskutterer frakt, forsikring og dokument kostnader og etterfakturerer disse på kunden. (Kostnader kommer på faktura) Machine Products Storkjøkken AS og kjøper kan imidlertid særskilt avtale andre leveringsbetingelser. Dersom slike betingelser ikke er særskilt avtalt, gjelder bestemmelsene i avsnittet ovenfor.


§4. Plikt for kjøper til å bistå i forbindelse med prosjektering og produksjon.
Kjøper plikter å foreta de undersøkelser og/eller frembringe de opplysninger og tegninger angående mål, innfestingspunkter og innfestingsmaterialer mv, som Machine Products Storkjøkken AS trenger for sin produksjon og eventuell prosjektering.

Kjøper plikter videre av eget tiltak å opplyse om lokale forhold, forhold ved bygget eller andre forhold, som han forstår eller bør forstå kan eller vil være av betydning for Machine Products Storkjøkken AS’ prosjektering, produksjon, levering og/eller montering.

Kjøper har risiko for mangler eller forsinkelser som kan tilbakeføres til feil, uriktigheter eller unøyaktigheter i de opplysninger som er gitt til Machine Products Storkjøkken AS. Dette gjelder tilsvarende dersom kjøper misligholder sin opplysningsplikt i henhold til annet avsnitt ovenfor. Skal kjøper etter avtalen bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper og han ikke gjør det til avtalt tid, eller innen rimelig tid etter å ha fått oppfordring fra Machine Products Storkjøkken AS om dette, kan Machine Products Storkjøkken AS selv gjøre det i samsvar med hva man må anta er kjøperens interesse. Dette hindrer ikke Machine Products Storkjøkken AS i å gjøre gjeldende andre krav som man har. Machine Products Storkjøkken AS plikter å opplyse kjøperen om de spesifikasjoner man vil bruke og gi kjøperen en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Gjør ikke kjøperen dette i tide etter å ha fått Machine Products Storkjøkken AS melding, blir Machine Products Storkjøkken AS’ spesifikasjoner bindende. 


§5. Rett til valg av løsninger
Innenfor de rammer kontrakten setter, har Machine Products Storkjøkken AS rett til å velge hva slags materiale, teknisk løsning og utførelse som skal anvendes for å oppfylle kontrakten. Forlanger kjøper – etter kontraktsinngåelsen – bruk av løsninger mv, som avviker fra det Machine Products Storkjøkken AS har rett til å velge, anses dette som en endring av kontrakten. Slik endring kan ikke skje uten Machine Products Storkjøkken AS’ samtykke. 


§6. Uspesifiserte deler
Uspesifiserte deler av kontraktsarbeidet leveres av samme standard som de spesifiserte delene det er naturlig å sammenligne med.


§7. Sikkerhetsstillelse.
Ved mer omfangsrike eller kompliserte arbeider kan Machine Products Storkjøkken AS kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. 


§8. Kjøpers forsinkelse mv.
Finner kjøper at han ikke til avtalt tid vil kunne foreta de foranstaltninger som han er forpliktet til for leveransens gjennomførelse, herunder forpliktelsene etter §4 eller slik forsinkelse fra hans side anses som sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold gi Machine Products Storkjøkken AS skriftlig meddelelse om dette. Samtidig skal han angi årsaken til forsinkelsen og så vidt mulig hvor lenge forsinkelsen vil vare.

Hvis kjøper er forsinket med utførelsen av sine forpliktelser etter første ledd, skal han likevel erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av Machine Products Storkjøkken AS’ framdrift, som om forsinkelsen ikke var inntruffet. Dersom kjøper er forsinket med eller på annen måte misligholder sine forpliktelser, skal han erstatte Machine Products Storkjøkken AS de meromkostninger denne derved påføres. Machine Products Storkjøkken AS har rett til rimelig utsettelse av leveringstiden på grunn av kjøpers mislighold. Dersom Machine Products Storkjøkken AS vil kreve utsettelse skal han uten ugrunnet opphold gi kjøper skriftlig meddelelse om dette. Er misligholdet vesentlig, kan Machine Products Storkjøkken AS nekte å fortsette med leveringen og monteringen inntil forholdet er brakt i orden. Machine Products Storkjøkken AS kan heve avtalen ved skriftlig meddelelse til kjøper dersom denne ikke innen en uke etter at han har mottatt skriftlig meddelelse fra Machine Products Storkjøkken AS om at hevingsrett vil bli gjort gjeldende, har brakt forholdet i orden. Machine Products Storkjøkken AS har ved slik heving rett til erstatning for den skade som kjøpers mislighold har voldt ham. §9. Mangel.

Mangel foreligger dersom leveransen ikke tilfredsstiller kravene som følger av avtalen og dette skyldes forhold Machine Products Storkjøkken AS svarer for.

Mangel foreligger ikke dersom mangelen skyldes kjøper eller forhold kjøper svarer for, eller Machine Products Storkjøkken AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Machine Products Storkjøkken AS’ kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser. Machine Products Storkjøkken AS er heller ikke ansvarlig for mangler som skyldes Machine Products Storkjøkken AS’ underleverandører.

Mangel som er påberopt i rett tid har Machine Products Storkjøkken AS rett til å utbedre. Machine Products Storkjøkken AS kan bestemme at utbedring skal skje av andre, uten at dette endrer kontraktsforholdet mellom partene. Kjøper plikter i tilfelle å sørge for at Machine Products Storkjøkken AS får nødvendig adkomst til gjenstandene slik at utbedring kan foretas innenfor normal arbeidstid. Hvis dette ikke er til klar ulempe for kjøper, kan Machine Products Storkjøkken AS kreve at utbedring av mangler som det er reklamert over, skjer samlet. Vil kostnadene til utbedring bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås ved utbedringen, kan kjøper ikke kreve forholdet utbedret. Kjøper kan i stedet kreve prisavslag beregnet på grunnlag av den reduksjon av gjenstandens verdi som mangelen medfører.

Dersom utbedring ikke har ført frem eller ikke kommer på tale, kan kjøper heve avtalen for så vidt gjelder den aktuelle delen det gjelder, dersom mangelen representerer et vesentlig kontraktsbrudd. Kjøper skal gi skriftlig meddelelse til Machine Products Storkjøkken AS om en mangel, uten ugrunnet opphold etter at mangelen har oppstått. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvorledes mangelen er. Dersom kjøper ikke ved slik skriftlig meddelelse underretter Machine Products Storkjøkken AS om en mangel, mister kjøper retten til å framsette krav på grunn av mangelen. Dersom kjøper har gitt melding om at det foreligger en mangel, og det viser seg ikke å foreligge noen mangel som Machine Products Storkjøkken AS svarer for, har Machine Products Storkjøkken AS rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført Machine Products Storkjøkken AS.

Machine Products Storkjøkken AS’ ansvar omfatter ikke mangler som forårsakes av materiale som er skaffet til veie av kjøper, av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av kjøper eller av feilaktig utført forberedende arbeide av kjøper. Ansvaret omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter overtakelsen. Ansvaret omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold fra kjøpers side, forandringer i leveransen foretatt av kjøper uten samtykke fra Machine Products Storkjøkken AS eller reparasjoner som kjøper har utført på en feilaktig måte. Ansvaret omfatter heller ikke ansvar for normal slitasje og forringelse. 


§10. Forsinkelse.
Forsinkelse foreligger dersom leveransen ikke er levert til avtalt tid og dette skyldes forhold Machine Products Storkjøkken AS svarer for. Forsinkelse foreligger ikke dersom mangelen skyldes kjøper eller forhold kjøper svarer for, eller Machine Products Storkjøkken AS godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Machine Products Storkjøkken AS kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser. Machine Products Storkjøkken AS er heller ikke ansvarlig for forsinkelse hos Machine Products Storkjøkken AS’ underleverandører.

Følger ikke leveringstid av avtalen, foreligger forsinkelse kun dersom det foreligger en vesentlig overskridelse av den tid en måtte påregne gikk med til leveringen. Dersom det oppstår omstendigheter som medfører at levering ikke kan skje til avtalt tid, vil Machine Products Storkjøkken AS underrette kjøper om når levering vil finne sted. Kjøper taper sin rett til å gjøre gjeldende at det foreligger forsinkelse dersom han ikke skriftlig og uten ugrunnet opphold fremsetter skriftlig krav om dette ovenfor Machine Products Storkjøkken AS etter at kjøper fikk eller burde fått kunnskap om at leveringen har skjedd eller vil skje forsinket. 


§11. Erstatning for tap ved mangler og forsinkelse.
Har mangelen eller forsinkelsen påført kjøper økonomisk tap som ikke dekkes av reglene for utbedring eller prisavslag, kan kjøper kreve sitt nødvendige og påregnelige tap dekket kun dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet fra Machine Products Storkjøkken AS side. Dette gjelder likevel bare tap som Machine Products Storkjøkken AS med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet.

Kjøper kan uansett ikke kreve erstatning for tap eller skade på andre goder enn salgstingen.

Machine Products Storkjøkken AS har således intet ansvar for skade voldt av leveransen etter overtakelsen; på fast eiendom eller løsøre dersom skaden inntrer mens leveransen er i kjøpers besittelse på produkter framstilt av kjøper eller på de produkter der kjøpers produkter inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følge av leveransen forårsaker. Den samlede erstatning for mangel og/eller forsinkelse er i alle tilfelle begrenset til 10% av kontraktssummen, eksklusiv merverdiavgift. Kjøper skal holde Machine Products Storkjøkken AS skadesløs i den utstrekning Machine Products Storkjøkken AS pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade og tap som Machine Products Storkjøkken AS overfor kjøper etter annet og tredje avsnitt ikke svarer for. Kjøper har ikke i noe tilfelle rett til å motregne eller holde tilbake kjøpesummen eller del av denne for beløp som overstiger det krav som kjøper uomtvistelig måtte ha mot Machine Products Storkjøkken AS som følge av mangel eller forsinkelse. 


§12. Reklamasjonsfrist.
Kjøper plikter å undersøke leveransen straks den kommer frem. Dersom leveransen er påført skade under transport, skal kjøper meddele dette til transportøren/ sjåføren. Kjøper skal videre besørge at skadens art og omfang blir påført fraktbrevet. Fraktbrevet skal signeres av både kjøper og transportøren/sjåføren. Kjøper skal videre sørge for at det blir tatt bilde av skaden. Machine Products Storkjøkken AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skaden dersom skaden ikke er dokumentert som nevnt ovenfor. For øvrige forhold skal følgende gjelde: Melder ikke kjøper fra ved leveringen om mangler han har eller burde ha oppdaget ved undersøkelsen, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Dersom kjøper ikke reklamerer innen syv dager fra levering har funnet sted, anses leveransen som akseptert. For mangler som først viser seg senere, plikter kjøper å reklamere uten ugrunnet opphold etter at mangelen var eller burde vært oppdaget. Påberopes mangelen ikke uten ugrunnet opphold etter den var eller burde vært oppdaget, kan ikke kjøper senere gjøre krav gjeldende som følge av mangelen. Machine Products Storkjøkken AS’ ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett år fra den dag leveransen er overtatt av kjøper. Anvendes leveransen mer intensivt enn avtalt, eller som kunne forutsettes ved avtalens inngåelse, forkortes denne periode i tilsvarende grad.

I intet tilfelle har Machine Products Storkjøkken AS ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

På servicearbeider og reservedeler gis 3 måneders reklamasjonsrett, dersom annet ikke er angitt. Det samme gjelder ved salg av brukte produkter 


§ 13 Salgspant
Machine Products Storkjøkken AS (evt Selger) har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er fullt ut betalt, jf panteloven §§ 3-14 flg.

Salgspant regnes å være akseptert av kjøper hvis ikke skriftlig protest foreligger innen 7 dager etter mottatt ordrebekreftelse. 


§14. Retur av varer
Kjøper har ikke rett til returnere bestilte varer uten etter forhåndsavtale med Machine Products Storkjøkken AS. Dersom Machine Products Storkjøkken AS aksepterer å ta varer i retur, skal kjøper dekke fraktomkostningene for den eller de varer som returneres.

 Machine Products Storkjøkken AS vil ikke ta bestillingsvarer (varer som ikke er lagervarer hos Machine Products Storkjøkken AS) i retur. Det samme gjelder varer som er tatt i bruk. 


§15. Tvister og verneting
Tvister mellom partene skal løses ved ordinær rettergang. Sunnmøre tingrett vedtas som rette verneting for alle tvister som springer ut av denne avtale.